Фінансова стабільність

Контекст

Добробут громадян залежить від того, як державні та муніципальні компанії управляють державною власністю. Усвідомлюючи необхідність притягнення влади та парламенту до відповідальності за рішення, що приймаються щодня, громадяни повинні мати необхідні інструменти для цього.

Однак, як правило, фінансові показники важко читати, розуміти та оцінювати. Це є головною причиною, чому громадськість та багато представників ЗМІ не зацікавлені у моніторингу та оцінці діяльності державних / муніципальних компаній.

Як свідчить досвід, якщо ці дані обробляються та публікуються у легкодоступній та зрозумілій формі (з можливістю порівняння даних про продуктивність компаній з референтними значеннями), вони привертають увагу громадськості та ЗМІ та підвищують тиск на компанії, що у свою чергу підвищує їх ефективність.

Результати цієї проектної діяльності корисні також для політиків, які можуть використовувати їх як джерело інформації для порівняння та оцінки рад керуючих, а також для оцінки тенденцій фінансової діяльності компаній, відстежуючи її покращення або погіршення.

Законодавство України щодо публікації фінансових даних

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2016 року № 1067 “Про затвердження Порядку оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави в яких становить 100 відсотків”.

Згідно з цим, підприємство або суб'єкт господарювання публікує інформацію про свою діяльність, розміщуючи документи та матеріали, що містять таку інформацію, на власній веб-сторінці разом із іншою інформацією про компанію (див. Табл. 3 – “Веб-сайт”).

У разі відсутності власної веб-сторінки компанії така інформація розміщується на офіційному веб-сайті суб'єкта управління об'єктів державної власності (див. Табл. 3 – “Суб`єкт управління”).

Підприємство також публікує інформацію про використання державних коштів на єдиному веб-порталі про використання державних коштів відповідно до вимог Закону України “Про відкритість використання державних коштів” (https://spending.gov.ua/).

Господарський кодекс України (статті 73 та 90).

Наступна фінансова інформація підлягає обов'язковому оприлюдненню:

 • квартальна та річна фінансова звітність господарського товариства за останні три роки;
 • аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності господарського товариства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимог закону;
 • відомості про договори, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”;
 • інформація про операції та зобов’язання господарського товариства з державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, підприємствами та організаціями.

Річна фінансова звітність господарського товариства може підлягати обов'язковому аудиту незалежним аудитором. Критерії віднесення господарських товариств до тих, чиї фінансові звіти підлягають обов'язковій перевірці незалежним аудитором, визначаються Кабінетом Міністрів України залежно від балансової вартості активів господарських товариств.

Відповідно до Господарського кодексу України господарське товариство оприлюднює річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит є обов’язковим відповідно до закону або проводиться за рішенням наглядової ради такого господарського товариства (у разі його створення) чи суб’єкта управління, який здійснює функції з управління корпоративними правами держави в такому господарському товаристві до 30 квітня року, що настає за звітним періодом.

Крім того, наступні документи регулюють фінансову звітність державних компаній в Україні:
 • Закон про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні
 • Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”
 • Наказ № 307 (02.28.2017) Міністерства фінансів України Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 “Подання фінансової звітності”
 • Для акціонерних товариств: Рішення № 2826 (03.12.2013) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про затвердження Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, що також діє.

Державні компанії в Україні, як правило, проводять облік відповідно до МСБО (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку) та місцевими стандартами бухгалтерського обліку (загальні прийняті принципи бухгалтерського обліку). Місцеві ЗПБО в останні роки перебувають на переході до МСБО.

Відбір компаній

При відборі державних компаній було розглянуто:

 • 50 найбільших державних компаній були відібрані за показником “Загальна вартість активів”.
 • Частка держави становить більше 51%.
 • Інформація була зібрана на підставі фінансових результатів попередніх років.
 • Остаточні дані зібрані згідно статистики, наданої Міністерством економічного розвитку та торгівлі України та відповідно до Єдиного реєстру Фонду державного майна України.
 • Компанії представляють всі основні галузі економіки.

Дані для рейтингу фінансового здоров'я зібрані з наступних джерел:

 • Офіційні веб-сайти відібраних компаній.
 • Веб-сайти суб`єктів управління об'єктів державної власності.
 • Веб-портал про використання державних коштів.
 • Запити на публічну інформацію.

Визначення показників

Фінансова стабільність була розглянута за допомогою чотирьох основних критеріїв: ліквідність, рентабельність, леверидж, діяльність.

Коефіцієнти ліквідності

Коефіцієнт поточної ліквідності: Оборотні активи ÷ Поточні зобов'язання
Коефіцієнт швидкої ліквідності активів: (Готівка + Ліквідні цінні папери + Дебіторська заборгованість)
Коефіцієнт готівки: Готівка ÷ Поточні зобов'язання

Коефіцієнти рентабельності

ROA - Рентабельність активів: Чистий дохід ÷ Сукупні активи
ROE - Дохід на акціонерний капітал: Чистий дохід ÷ Власний капітал
ROS - Рентабельність продажів: Чистий дохід ÷ Продажі

Коефіцієнти левериджу

Відношення загального боргу до загальної суми активів: Загальний борг ÷ Сукупні активи
Коефіцієнт боргу до EBITDA: Загальний борг / EBITDA

Коефіцієнти активності

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу: Чисті продажі ÷ (Оборотні активи - Поточні зобов'язання)
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості: Чисті продажі ÷ Дебіторська заборгованість

Перелік необхідних даних для базового набору фінансових показників

 • Сукупні активи
 • Оборотні активи
 • Готівка
 • Ліквідні цінні папери
 • Дебіторська заборгованість
 • Власний капітал
 • Чистий дохід
 • Загальний борг
 • Поточні зобов'язання
 • Продажі
 • Чисті продажі
 • EBITDA прибуток до вирахування відсотків і амортизації)

Розрахунок індивідуальних рейтингів

Для кожної компанії, року та показника розраховується їх рейтинг за шкалою від 0 до 10. 0 балів означає найгірший можливий вплив і 10 балів означає найкращий можливий вплив окремого показника на фінансову стабільність.

Перетворення індикатора в шкалу 0 – 10

1. якщо встановлено нижню межу, верхнє значення не встановлено, а більш високі значення є кращими (наприклад, ліквідність), трансформація повинна відповідати цим правилам:

 • нижня межа (нуль, наприклад) являє собою 0 балів, деяке досить велике значення (і всі значення вище), назвімо його М, представляє 10 балів
 • М розраховується з використанням розподілу всіх значень конкретного показника і конкретного року: як максимум всіх значень без екстремальних значень
 • значення між ними (назвімо його N) являє собою відповідний бал (назвімо його S) між 0 і 10: S = min (1, N / M) * 10
 • підрахунок, розрахований на вищевказаному етапі, потім повинен бути перетворений з використанням відповідної (зазвичай увігнутої) функції корисності: наприклад, якщо значення коефіцієнта 1, 2, 4, 6, 9, 14, 20 і 150, M = 20 (оскільки 150 очевидне значення). Але компанія з коефіцієнтом 5 повинна мати бал більше 2,5 (5/20 * 10), оскільки збільшення коефіцієнта, наприклад, від 10 до 11, має меншу корисність, ніж його збільшення з, наприклад, від 2 до 3. На основі значень коефіцієнта обчислюється відповідна база (назвімо її B) логарифмічного перетворення і всі поточні співвідношення потім логарифмічно перетворюються з використанням бази В. У нашому прикладі компанія з коефіцієнтом 5 отримає близько 5.3 бали.

2.якщо встановлена нижня межа, верхнє значення не встановлено, а нижчі значення є кращими (наприклад, борг), трансформація повинна слідувати правилу, подібному до 1:

 • нижня межа (нуль, наприклад) становить 10 балів, деякі досить великі значення (і всі значення вище) становлять 0 балів
 • функція трансформації також повинна бути увігнутою: наприклад, різниця між боргом 10% і 40% є значно більшою, ніж різниця між боргом у 310% та 340%.

3.якщо обидві межі не встановлені зі значеннями близько нуля (наприклад, прибутковість), трансформація повинна слідувати цьому правилу:

 • нульове значення становить 5 балів, деякі досить великі позитивні значення (і всі значення вище) становлять 10 балів, деякі досить великі негативні значення (і всі значення нижче) становлять 0 балів
 • знову слід використовувати увігнуту трансформацію, але для абсолютного значення показника замість його номінальної вартості: наприклад, якщо компанія A має рентабельність активів у 3% (позитивну чи негативну) та компанію B у 30% (тобто у 10 разів більше), оцінка компанії A повинна відхилятися від 5 більше 1/10 відхилення балу B.

4.Існує два показники, в яких необхідно застосувати певну трансформацію:

a) Коефіцієнт заборгованості до EBITDA: від'ємний показник EBITDA не обов'язково вказує на «погану» компанію; Більше того, цей показник оцінює значущість боргу, а не EBITDA. Таким чином, трансформація повинна слідувати двом правилам:

 • зменшення балів, оскільки заборгованість, поділена на абсолютне значення EBITDA, збільшується, тобто абсолютна величина боргу до EBITDA слідує правилу 2
 • від'ємний показник EBITDA гірший, ніж позитивний (ми розділили оцінку на 2, якщо EBITDA є негативним)

b)Коефіцієнт оборотності капіталу: функція корисності є неперервною, коли знаменник наближається до 0. Знаменник обчислюється як Оборотні активи (ОА), менше поточних зобов'язань (ПЗ). Припустимо, що ОА = ПЗ + 0,0001. Тоді ОА - ПЗ = 0,0001 і показник досягає крайнього позитивного значення (бал 10). Якщо змінити ПЗ на 0,0002, ОА - ПЗ = -0,0001, а індикатор досягає граничного негативного значення. Оскільки гранична зміна одного з значень не може призвести до істотної зміни балів, обидва випадки повинні розглядатися аналогічно. Отже, коефіцієнт оборотності капіталу слід розраховувати, застосовуючи принцип 1 до абсолютного значення коефіцієнта.

Використовуючи чотири вищезазначені принципи, всі показники можуть бути перетворені в оцінку від 0 до 10.

Застосування функції корисності

Очевидно, чи слід використовувати увігнуту або опуклу функцію корисності. Однак нам необхідно знайти ступінь увігнутості (або опуклості) функції корисності. Увігнутість (або опуклість) визначається другою похідною функції, тому другу похідну в кожній точці (тобто для кожної компанії) необхідно апроксимувати. Спочатку всі значення впорядковуються від найнижчого до найбільшого. Тоді ступінь увігнутості (або опуклості) визначається базою B логарифмічного перетворення. B обчислюється з наступного рівняння:

(B - 1) / LN(B) = ((AVERAGE - MIN)/(MAX - MIN))^(-3/2) якщо функція корисності є увігнутою,

(B - 1) / LN(B) = ((AVERAGE - MIN)/(MAX - MIN))^(3/2) якщо функція корисності опукла,

ДЕ LN(B) є природним логарифмом і AVERAGE, MIN та MAX середній, мінімальний та максимальний з усіх 50 значень вибраного показника в конкретному році.

Нарешті, рейтинг R (0 – 10) розраховується як:

R = 10 * logB (1 + (B – 1) * S / 10),

де S - оцінка від кроку 1.

Розрахунок загального рейтингу

Коли рейтинги розраховуються за всіма показниками та всіма роки, ми беремо до уваги останні чотири роки, щоб розрахувати кінцеву оцінку за кожним показником, використовуючи вагові 4 коефіцієнти за минулий рік, 3 за попередній рік, 2 за два роки раніше і 1 за три роки раніше. У нашому випадку, кінцева оцінка для кожного показника розраховується як (4 * [2017] + 3 * [2016 значення]) / 7. Нарешті, загальний індекс та суб-індекси можна легко розрахувати, помноживши бали окремих індикаторів на відповідні значення.

25 %Ліквідність8,33 %Коефіцієнт поточної ліквідності
8,33 %Коефіцієнт швидкої ліквідності активів
8,33 %Співвідношення грошової позиції
25 %Рентабельність10 %Рентабельність активів
5 %Дохід на акціонерний капітал
10 %Рентабельність продажів
30 %Леверидж15 %Відношення загального боргу до загальної суми активів
15 %Коефіцієнт боргу до EBITDA
20 %Діяльність10 %Коефіцієнт оборотного капіталу
10 %Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Портал був створений в рамках проекту «Сприяння прозорості та впровадженню антикорупційних заходів у державних підприємствах та органах місцевого самоврядування в Україні» за фінансової підтримки за програмою «Офіційна Підтримка Розвитку Словацької Республіки» - SlovakAid. Проект здійснюється словацькою неурядовою неприбутковою організацією INEKO та українським аналітичним центром МЦПД. Ні INEKO, ні МЦПД не відповідають за повну функціональність порталів, створених INEKO, МЦПД або третіми сторонами, або за точність даних, що відображаються на створених порталах.